Research Fellows

  •   Mr. Kapil Babu Dahal
  •   Dr. Chitra Bahadur Budhathoki
  •   Dr. Jiban Mani Paudel
  •   Mr. Dhirendra Nalbo
  •   Ms. Indira Shreesh
  •   Dr. Shyamu Thapa Magar
  •   Dr. Prem Phyak